Bột Trét Tường/ Bột Bả, Sơn nước Trường Kha

Bột Trét Tường/ Bột Bả, Sơn nước Trường Kha